Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2011 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. U1-55

 

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Mokiniai privalo:

 1. Punktualiai lankyti visas pamokas, pasirinktus modulius, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, mokykloje organizuojamus renginius.
 2. Praleidus pamokas, pateikti pateisinamuosius dokumentus klasės auklėtojui (1-3 dienos – pakanka tėvų parašytų raštelių, praleidus 4 ir daugiau dienų – turi būti pateiktos medikų ar kitų įstaigų pažymos).
 3. Drabužius (paltus, striukes, galvos apdangalus) kabinti tik paskirtose klasių rūbinėse. Nepalikti rūbinėse vertingų daiktų ir pinigų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į budėtoją ir klasės auklėtoją (už daiktus, paliktus kišenėse, mobiliuosius telefonus atsako pats mokinys).
 4. Dėvėti švarius ir tvarkingus drabužius. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokoje.
 5. Laikytis elgesio rūbinėse, sporto salėje, valgykloje taisyklių, bibliotekoje nustatytos tvarkos.
 6. Pertraukų metu koridoriuose vaikščioti tvarkingai, nekelti triukšmo, nebėgioti, vykdyti budinčių mokytojų bei mokinių nurodymus.
 7. Domėtis ugdymo pasiekimais elektroniniame dienyne ir vertinti savąją pažangą.
 8. Neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai prieš pamoką mokytoją informuoti ir paaiškinti priežastis.
 9. Rašyti visus mokomojo dalyko mokytojo plane nurodytus kontrolinius darbus.
 10. Pamokų bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti rimties, reaguoti į mokytojo pastabas.
 11. Aplenkti vadovėlius, sąsiuvinius. Užrašus viršeliuose rašyti pagal raštvedybos reikalavimus.
 12. Laikytis švaros ir tvarkos visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, klasėse, koridoriuose, tualetuose, salėse, kieme, užtikrinti mokyklos turto saugojimą. Sugadintus daiktus suremontuoti, atlyginti padarytus nuostolius.
 13. Mokėti ir vykdyti žmogaus saugos ir saugumo technikos taisykles. Žinoti klasės evakuacijos planą.
 14. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą. Susirgus ar susižeidus, kreiptis į sveikatos priežiūros specialistę ar mokytoją.
 15. Mandagiai elgtis, pagarbiai bendrauti su mokyklos bendruomenės nariais, garbingai atstovauti savo mokyklai.

 

Mokiniams draudžiama:

 1. Į mokyklą atsinešti daiktų, nesusijusių su mokymusi. Tokie daiktai paimami ir be tėvų žinios negrąžinami.
 2. Pamokoje naudotis mobiliaisiais telefonais (jie  turi būti išjungti), ausinukais. Saugoti mobiliuosius telefonus – už jų dingimą mokykla neatsako.
 3. Be kito asmens sutikimo fotografuoti ir filmuoti, viešinti kito asmens asmeninę informaciją.
 4. Mokykloje, jos teritorijoje bei teritorijos prieigose rūkyti, vartoti svaiginamuosius gėrimus, narkotikus, naudoti pirotechnikos priemones.
 5. Naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus.

 

Mokinių skatinimas ir drausminimas.

 1. Mokinių skatinimui taikyti šias priemones: direktoriaus įsakymu pareikšti padėką mokiniui, tėvams, apdovanoti mokyklos Garbės raštu.
 2. Mokinių drausminimui taikyti šias priemones: direktoriaus įsakymu pareikšti nuobaudą (pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą).
 3. Sutarties sąlygų vykdymą pakartotinai aptarti su mokiniu ir jo tėvais.