Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA
Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos
direktoriaus
2019-02-06 įsakymu Nr. V1-8

SUDERINTA
Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos
taryboje 2019 m. sausio 10 d.
posėdyje protokolu Nr. V2-2

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų tvarkymo progimnazijoje taisyklių (toliau–Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą progimnazijoje, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

>>> Skaityti <<<