Rekomendacijos

Poveikio priemonių taikymo tvarka
Priedai poveikio priemonių įsakymas
Įsakymas del priemonių taikymo

 

 

PRITARTA
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos
vaiko gerovės komisijos
2012 m. spalio 24 d. posėdyje
protokolu Nr. 12

 

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MOKINYS UŽRAŠOMAS SVARSTYMUI VGK

 

  1. Mokyklos nelankymas ( 30% ar daugiau praleistų pamokų per mėn. yra nepateisintos, o klasės auklėtojo ir mokyklos socialinio pedagogo bendradarbiavimas su mokinio tėvais neduoda teigiamų rezultatų).
  2. Prastas pažangumas  (mokinio, besimokančio pagal bendrąją programą, daugiau kaip 40% pažymių  per 4 mėn. yra nepatenkinami, o klasės auklėtojo, mokytojo ir specialiojo pedagogo bendradarbiavimas su mokinio tėvais neduoda teigiamų rezultatų).
  3. Grubūs ir/arba nuolat besikartojantys mokinio elgesio taisyklių pažeidimai.
  4. Mokykloje ar už jos ribų padarytas teisės pažeidimas, kuris yra užfiksuotas policijoje ir apie tai informuota mokykla.
  5. Gauti dokumentai, kuriuose siūloma taikyti minimalią ar vidutinę priežiūros priemonę, nepriklausomai nuo to, ar mokinys anksčiau yra turėjęs nuobaudų ar ne.
  6. Po svarstymo VGK per bandomąjį laikotarpį padaryti tie patys arba kiti pažeidimai.