Specialistai

Specialistų teikiamos paslaugos mokykloje ir už jos ribų

 

Psichologė Rasa Berteškaitė

Psichologė Rasa Berteškaitė

Psichologas (143 kab.)

 • konsultuoja psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • įvertina mokinio galias ir ugdymosi sunkumus, raidos ypatumus, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytojais ir kitais specialistais, numato pasiekimo būdus, sprendžia iškilusias problemas;
 • vykdo šviečiamąją veiklą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

 

Socialinės pedagogės A.Liepinienė ir E.Penkauskienė

Socialinės pedagogės A.Liepinienė ir E.Penkauskienė

Socialinis pedagogas (136 kab.)

 • dirba su socialinių, emocinių sunkumų turinčiais mokiniais, stokojančiais mokymosi motyvacijos, vengiančiais lankyti mokyklą;
 • sprendžia socialines pedagogines problemas, vykdo įvairių lygių prevenciją, siekia sėkmingos mokinių socializacijos;
 • sprendžia konfliktus, tarpininkauja ieškant kompromisų.

 

 

 

Karjeros koordinatorius 

Asta Liepienėnė

Teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) savo mokyklos mokiniams:

 • Dirba su 5 – 10 klasių mokiniais;
 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais ir t.t.).
Logopedė-specialioji pedagogė Vitalija Rimavičienė

Logopedė-specialioji pedagogė Vitalija Rimavičienė

Logopedas (142, 142a kab.)

 • tiria mokinio kalbą, nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir teikia mokiniui logopedinę korekcinę pagalbą;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos įgūdžius.

 

 

 

Specialioji pedagogė-logopedė Gailina Krakauskienė

Specialioji pedagogė-logopedė Gailina Krakauskienė

Specialusis pedagogas (142,142a kab.)

 • ugdo specialiųjų poreikių turinčius vaikus, padeda jiems adaptuotis klasėje;
 • konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti, individualizuoti bendrąsias programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.

 

 

 

 

Sveikatos priežiūros specialistė Vlada Bašinskienė

Sveikatos priežiūros specialistė Vlada Bašinskienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (121 kab.)

 • kaupia ir skleidžia informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • skatina mokinius ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą;
 • dalyvauja sprendžiant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • padeda kūno kultūros mokytojams komplektuoti kūno kultūros ugdymo grupes;
 • kaupia informaciją apie kasmetinį profilaktinį mokinių sveikatos patikrinimą;
  • teikia pirmąją pagalbą.

 

 

Bibliotekininkes A.Mykolaitienė ir L.Žmuidaitė

Bibliotekininkes A.Mykolaitienė ir L.Žmuidaitė

Mokyklos biblioteka (125 kab.)

– atlieka informacinę, edukacinę, rekreacinę funkcijas;
– kaupia ir tvarko bibliotekos fondą;
– kaupia ir tvarko vadovėlių ir mokymo priemonių fondą;
– tiria informacinius poreikius, atsako į užklausas;
– tvarko dienos, mėnesio bibliotekos veiklos statistikos duomenis;
– teikia bibliotekos metinę ataskaitą nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai;
– atlieka kopijavimo paslaugą;
– bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais, sprendžia iškilusias problemas.

 

Pailgintos darbo dienos grupės mokytojos

 • Pailgintos darbo dienos grupės mokytoja Audronė Mykolaitienė

  Pailgintos darbo dienos grupės mokytoja Audronė Mykolaitienė

  Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės, mokyklos patalpose ir lauke.

 • Pagal galimybes sudaro sąlygas  mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
 • Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
 • Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus)  apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą.
 • Bendrauja su klasių mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

  Pailgintos darbo dienos grupės mokytoja Irena Žilionienė

  Pailgintos darbo dienos grupės mokytoja Irena Žilionienė

Mokyklos specialistai bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais, įvairiomis miesto institucijomis (vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos, pedagogine psichologine tarnyba ir kt.), mikrorajono bendruomene, dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.