Progimnazijos nuostatai

Įregistruota Juridinių asmenų registre
2018 m. rugsėjo 3 d.
Kodas 190454249

 

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-116

 

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – ,,Šaltinio“ progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190454249.
 3. 3. Progimnazija įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1992 m. rugsėjo 14 d. kaip Marijampolės 8-oji vidurinė mokykla. Marijampolės savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 122 mokyklai suteiktas Marijampolės ,,Šaltinio“ vidurinės mokyklos vardas, o Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-1188 mokykla nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. tapo Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindine mokykla.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 6. Savininkas – Marijampolės savivaldybė.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.
 8. Marijampolės savivaldybės taryba:

8.1. tvirtina Progimnazijos nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Progimnazijos vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl Progimnazijos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Progimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendimą dėl Progimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Progimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Progimnazijos buveinė – Mokyklos buveinė – LT- 68163 Marijampolė, Mokolų g. 61.
 2. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 3. Tipas – progimnazija, kitas (ne pagrindinis) tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 4. Pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija. Kitos paskirtys (ne pagrindinės) – ikimokyklinio ugdymo įstaiga darželis.
 5. Mokymo kalba – lietuvių.
 6. Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymosi. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
 7. Progimnazijoje įgyvendinamos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, pritaikytos pradinio ugdymo bei pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies individualizuotos programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.
 8. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka Progimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus:

16.1. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

16.2. pradinio išsilavinimo pažymėjimą;

16.3 mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

16.4. pažymėjimą.

 1. Progimnazijos veiklos laikotarpis neribotas.
 2. Progimnazija yra paramos gavėja.
 3. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu „Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
 4. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Veiklos sritis – švietimas, kodas
 2. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 31.10.
 3. Kitos veiklos rūšys:

23.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

23.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

23.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

23.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

23.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

23.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

23.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

24.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

24.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

24.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

24.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

24.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

 1. Progimnazijos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, sudaryti sąlygas gauti vaiko raidą atitinkantį priešmokyklinį ugdymą, bendrąsias programas atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti tautinį sąmoningumą, siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
 2. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

26.1. užtikrinti kokybišką priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programų vykdymą;

26.2. sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

26.3. garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą;

26.4. teikti mokiniams švietimo pagalbą;

26.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

 1. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

27.1. vykdo formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas;

27.2. teikia bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą įgyvendindama pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, pritaikytas bei individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas;

27.3. formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus bei Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, atsižvelgdama į mokinių poreikius bei interesus, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

27.4. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

27.5. rengia ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo švietimo programas;

27.6. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;

27.7. formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą, pagarbą tėvams, mokytojams, kalbai ir kultūrai;

27.8. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą bei profesinį orientavimą;

27.9. organizuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, vykdo nepilnamečiams paskirtas minimalios priežiūros priemones;

27.10. atlieka pirminį mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.11. Marijampolės savivaldybės tarybos arba Progimnazijos nuostatuose nustatytu mastu prisiima įsipareigojimus, sudaro mokymo ir kitas sutartis;

27.12. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

27.13. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms;

27.14. vykdo Progimnazijos veiklos įsivertinimą;

27.15. dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių institucijų vykdomuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

27.16. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;

27.17. vykdo vengiančiųjų privalomo mokymosi kontrolę;

27.18. inicijuoja laisvalaikio ir pramogų kultūros kūrimą;

27.19. rengia ir įgyvendina vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programas;

27.20. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Progimnazijos materialinę bazę, intelektinius resursus, sudaro galimybę plėtoti mokinių pamokinę ir neformaliojo ugdymo veiklą;

27.21. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita);

27.22. sudaro galimybę mokiniams naudotis Progimnazijos biblioteka;

27.23. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

27.24. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

27.25. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokyklų aprūpinimo standartais, kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

27.26. organizuoja mokinių maitinimą ir vežimą į Progimnaziją ir iš jos į namus;

27.27. kuria Progimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

27.28. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą;

27.29. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 1. Progimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus vadovaudamasi Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.

III SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

29.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

29.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

29.3. dalyvauti asociacijų veikloje;

29.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

29.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

29.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Progimnazija privalo užtikrinti:

30.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

30.2. kokybišką ugdymo programų vykdymą;

30.3. atvirumą vietos bendruomenei;

30.4. Mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

31.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;

31.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;

31.3. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba.

 1. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia Marijampolės savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Progimnazijos direktorius pavaldus ir atskaitingas Marijampolės savivaldybės tarybai.
 2. Direktorius:

33.1. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinių veiklos planų, Progimnazijos švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Progimnazijoje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

33.2. tvirtina Progimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

33.3. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsižvelgdamas į Progimnazijos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

33.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

33.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

33.6. priima mokinius į Progimnaziją Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) Mokymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais (nuo 14 metų amžiaus);

33.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, suderinęs su Progimnazijos taryba, jas tvirtina;

33.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

33.9. organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos darbą, materialinius ir intelektinius išteklius;

33.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

33.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

33.12. Progimnazijos vardu sudaro sutartis;

33.13. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

33.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Progimnazijos turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų  valdymą ir naudojimą;

33.15. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

33.16. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;

33.17. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą;

33.18. teikia informaciją apie Progimnazijoje vykdomas ugdymo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Progimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatus, Progimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

33.19. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Progimnazijoje;

33.20. sudaro Progimnazijos vaiko gerovės komisiją, organizuoja specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams ir vaikams, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės;

33.21. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, mokytojui ar kitam Progimnazijos darbuotojui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau  kaip kitą darbo dieną informuoja suinteresuotas institucijas;

33.22. inicijuoja Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

33.23. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

 1. 24. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami Progimnazijos ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

33.25. kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

33.26. atstovauja arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti progimnazijai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

33.27. vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose numatytas funkcijas.

 1. Direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams.
 2. Progimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą ir Progimnazijos darbą, vykdymą, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 3. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma Progimnazijos metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) ir metodinės grupės.
 4. Metodinę tarybą sudaro Progimnazijoje veikiančių metodinių grupių pirmininkai, kurie renkami dvejiems mokslo metams.
 5. Metodinei tarybai vadovauja aukštą kvalifikacinę kategoriją turintis mokytojas, kuris renkamas dvejiems mokslo metams atviru balsavimu Mokytojų tarybos posėdyje. Metodinės tarybos sekretorius renkamas pirmajame naujos kadencijos Metodinės tarybos posėdyje.
 6. Metodinės tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos aprobuoti ir Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai.
 7. Metodinės tarybos veiklą kuruoja Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 8. Metodinės tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti organizuojamas neeilinis posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė Metodinės tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 9. Metodinė taryba:

42.1. rengia Metodinės tarybos darbo planą mokslo metams;

42.2. vadovaudamasi Išsilavinimo standartais, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, numato mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo principus;

42.3. nustato ugdymo turinio atrinkimo principus;

42.4. teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo;

42.5. organizuoja metodinės patirties sklaidą;

42.6. teikia siūlymus Progimnazijos tarybai dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo.

 1. Metodinių grupių skaičių ir sudėtį pagal mokomuosius dalykus bei kitą metodinę veiklą nustato Mokytojų taryba. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai.
 2. Metodinių grupių veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos aprobuoti ir Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai. Metodinių grupių posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti organizuojamas neeilinis posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kiti, metodinei grupei nepriklausantys dalykų mokytojai.
 3. Metodinių grupių veiklą kuruoja Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės grupės pirmininkas ir sekretorius renkami pirmame grupės posėdyje dvejiems mokslo metams.
 4. Metodinių grupių posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė Metodinės grupės narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 5. Metodinių grupių funkcijos:

47.1. rengia Metodinės grupės darbo planą mokslo metams;

47.2. svarsto ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo klausimus, teikia siūlymus ir rekomendacijas Progimnazijos administracijai;

47.3. inicijuoja naujų mokymo metodų taikymą darbe bei mokomųjų dalykų integravimo ryšius;

47.4. analizuoja, recenzuoja ir apibendrina mokytojų paruoštas individualiąsias ugdymo programas bei ugdymo priemones, aprobuoja ilgalaikius planus;

47.5. teikia metodinę pagalbą mažesnę patirtį turintiems specialistams;

47.6. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo.

 

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

 1. Progimnazijoje veikia Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba.
 2. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia Progimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams, atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.
 3. Progimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
 4. Progimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Progimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Progimnazijos viziją. Progimnazijos tarybos nariu negali būti Progimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
 5. Į Progimnazijos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius deleguoja Mokinių taryba.
 6. Visi Progimnazijos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams. Išvykus Tarybos nariui skelbiamas neeilinis grupės atstovo rinkimas.
 7. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Progimnazijos tarybos posėdyje.
 8. Progimnazijos tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Progimnazijos tarybos posėdžio nutarimu.
 9. Progimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Progimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 10. Neeiliniai Progimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Progimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Progimnazijos tarybos narių iniciatyva.
 11. Į Progimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, Progimnazijos administracijos, kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Progimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
 12. Progimnazijos tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams: tėvai – visuotiniame tėvų susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – Mokinių tarybos posėdyje.
 13. Progimnazijos taryba:

60.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

60.2. aprobuoja Progimnazijos strateginį planą, metinę veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Progimnazijos direktoriaus;

60.3. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

60.4. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;

60.5. inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

60.6. skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;

60.7. kiekvienais metais vertina  Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Marijampolės savivaldybės tarybai;

60.8. dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;

60.9. kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

60.10. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

60.11. teikia siūlymus Marijampolės savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

60.12. gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Progimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą.

 1. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 3. Mokytojų tarybą sudaro Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Progimnazijos bendruomenės nariai.
 4. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 5. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.
 6. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 7. Mokytojų taryba:

67.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

67.2. diskutuoja dėl Progimnazijos veiklos programos, aptaria ugdymo planą, Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

67.3. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

67.4. svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;

67.5. priima sprendimus, kurie švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;

67.6. renka atstovus į Progimnazijos tarybą;

67.7. renka Progimnazijos metodinės tarybos pirmininką;

 1. Mokykloje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.
 2. Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti.
 3. Į Mokinių tarybą 5-8 klasės deleguoja po tris atstovus iš kiekvienos klasės.
 4. Mokinių tarybos kadencija – vieneri mokslo metai. Mokinių taryba perrenkama kiekvienų mokslo metų pradžioje – rugsėjo pirmąją savaitę. Mokinių taryba atsiskaito už nuveiktą darbą visuotiniame mokinių susirinkime birželio mėn. I-ąją savaitę.
 5. Mokinių taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.
 6. Pirmajame Mokinių tarybos posėdyje renkami Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
 7. Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokinių tarybos narių, sprendimai galioja už juos balsavus daugiau negu pusei Mokinių tarybos narių.
 8. Mokinių taryba vadovaujasi Progimnazijos tarybos patvirtintais nuostatais.
 9. Mokinių taryba:

76.1. sudaro veiklos planą mokslo metams;

76.2. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

76.3. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

76.4. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;

76.5. skleidžia iš Progimnazijos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;

76.6. svarsto tvarkos palaikymo klausimus;

76.7. organizuoja informacijos apie savo veiklą sklaidą Progimnazijos tinklalapyje, informaciniuose stenduose;

76.8. esant reikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Progimnazijos tarybai ir kitoms institucijoms;

76.9. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;

76.10. inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas;

76.11. teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;

76.12. vykdo prevencines programas;

76.13. deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

 1. Progimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo ir veiklos sudėtingumo.
 3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.
 4. Progimnazijos direktoriaus pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Progimnazijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktais.
 6. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Progimnazija patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.
 2. Progimnazija yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
 3. Progimnazija gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Progimnazija gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių, organizacijų bei piliečių aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.
 5. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Progimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės administracijos centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.
 7. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Progimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Svetainėje skelbiama informacija visuomenei apie Progimnazijos veiklą, pasiekimus, tradicijas, skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai.
 2. Nuostatai keičiami ir papildomi Progimnazijos direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.
 3. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.
 4. Vieši Progimnazijos pranešimai skelbiami Progimnazijos internetinėje svetainėje ir/ar valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame laikraštyje viešiems pranešimams skelbti.
 5. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________________