Pedagogų etikos kodeksas

PATVIRTINTA
Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus
2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-13

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos pedagogų etikos kodeksas (toliau-kodeksas) – tai dokumentas, įtvirtinantis pedagogų elgesio nuostatas, reglamentuojantis svarbiausius etikos principus ir pageidautino elgesio normas. Pedagogų etikos kodekse skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kurių įsipareigoja laikytis visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

>>> Skaityti <<<