Svarstome 2012-2015 m. švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą

2012-2015 švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plano_ projektas SVARSTYTI

TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO 2012-2015 PRISTATYMAS_bendruomenei

 

PARENGTAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 METŲ  BENDROJO PLANO PROJEKTAS

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 18 d įsakymu  Nr. DV-1582 sudaryta darbo grupė Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui parengti įvykdė savo užduotį ir parengė Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano projektą (toliau – Bendrasis planas).

Darbo grupė, kurioje dirbo Švietimo skyriaus specialistai, įvairių tipų mokyklų vadovai, didžiausių Marijampolės savivaldybėje veikiančių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų,  Marijampolės mokinių parlamentinės grupės atstovai, gruodžio 7 dieną vykusiame pasitarime nusprendė Bendrojo plano projektą teikti Marijampolės savivaldybės bendruomenei viešai svarstyti.

Paruoštas Bendrojo plano projektas reglamentuoja Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vykdomų švietimo programų koordinavimą, jų prieinamumo ir įvairovės kaitą, mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidinio veiklos pertvarkymo kryptis, terminus ir vykdymą 2012-2015 metais.

Bendrasis planas yra tęstinis Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų kaitą reglamentuojantis dokumentas, tiesiogiai susijęs su Marijampolės savivaldybės 2005 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.1-672 patvirtintu Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendruoju planu, kuris numatė visų tipų Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų kaitą 2005-2012 metais.

Bendrasis planas yra parengtas atlikus 2005-2012 m. bendrojo plano įgyvendinimo analizę, įvertinus Marijampolės savivaldybės švietimo būklės pokyčius 2005-2011 metais bei atsižvelgus į jos raidos prognozę, pirmiausia susijusią su vykstančiais demografiniais pokyčiais ir stebimomis savivaldybės gyventojų migracijos tendencijomis.

Bendrojo plano paskirtis – užtikrinti visiems Marijampolės savivaldybės bendruomenės nariams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumą, jo įvairovę, galimybes mokytis visą gyvenimą.

Sudarant Bendrąjį planą, vadovautasi naujausiais bendrojo ugdymo mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

-Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr.38-1804);

-Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 (Žin., 2011, Nr.79-3869);

Strateginis Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų pertvarkos tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, savivaldybei pakeliamą kainą, siekti, kad savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas darniai sąveikautų su ikimokyklinį, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą vykdančiomis švietimo įstaigomis.

Pertvarkant savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, numatomi šie uždaviniai:

1.Visose mokyklose vykdyti profesinį informavimą ir orientavimą, sudaryti sąlygas mokiniams gauti kvalifikuotą psichologinę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą.

2.Sudaryti sąlygas laikinai užsienyje gyvenantiems mokiniams bent vienoje iš savivaldybės mokyklų nuotoliniu būdu mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir akredituotas vidurinio ugdymo programas.

3.Didinti ugdymo prieinamumą ikimokyklinio amžiaus vaikams nedidinant švietimo reikmėms naudojamų patalpų plotų.

4.Siekti subalansuoto ir tolygaus bendrojo ugdymo mokyklų patalpų panaudojimo formaliojo ir neformaliojo švietimo bei sportinės veiklos reikmėms.

5.Veiksmingai paskirstyti ir panaudoti švietimo reikmėms skiriamus savivaldybės biudžeto finansinius asignavimus.

Per visą pertvarkos laiką didesni ar mažesni pokyčiai laukia 15 iš 26 Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų.

Projekte kiekvienam švietimo įstaigų tipui numatytos pagrindinės principinės nuostatos, pagal kurias bus vykdoma pertvarka.

Projekte kiekvienam švietimo įstaigų tipui numatytos pagrindinės principinės nuostatos, pagal kurias bus vykdoma pertvarka.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta, kad vidurinė mokykla, kaip švietimo įstaigos tipas, bus iki 2015 metų rugsėjo 1 dienos. Ši Švietimo įstatymo nuosta pirmiausia aktuali Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos ir Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinėms mokykloms. Ankstesniame švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plane buvo numatyta iki 2009 m. įvykdyti šiose mokyklose įgyvendinamų vidurinio ugdymo programų akreditacija ir šias mokyklas pertvarkyti į gimnazijas, turinčias 1-12 klases. Deja, pasikeitus vidurinio ugdymo programų akreditavimo tvarkai vidurinio ugdymo programų, įgyvendinamų Liudvinavo ir Igliaukos vidurinėse mokyklos, akreditacija nevyko, nes norint pradėti vidurinio ugdymo programos akreditaciją, reikalinga, kad vidurinėje mokykloje būtų ne mažiau kaip po dvi vienuoliktas ir dvyliktas klases. Darbo grupės paruoštame bendrajame plane numatyti du skirtingi Liudvinavo Kazio Borutos ir Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinių mokyklų kaitos variantai:

1. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pradėti mokyklų vidaus struktūros pertvarkymą nepriimant mokinių į 11 klasę, o 2015 rugpjūčio 31 d. nutraukti vidurinio ugdymo programos vykdymą ir baigti mokyklų pertvarkymą į pagrindinę mokyklą.

2.Alternatyvus variantas: 1 punkte numatyta pertvarka nevykdoma, jei mokyklos pradeda formuoti dvi vienuoliktas klases ir iki 2014 m. kovo 1 d. įvyksta mokyklose vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacija (šiuo atveju nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokyklos pertvarkomos į gimnazijas).

Didžiausius bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pokyčius lems ir toliau mažėsiantis mokinių skaičius: 2011-2012 m.m. bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 8879 mokiniai. Įvertinus ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybės teritorijoje, skaičių, galima prognozuoti, kad iki 2016-2017 m.m. mokinių sumažės dar maždaug 1400, mokinių spartaus mažėjimo pabaigos laukiama tik 2017 metais.

Bendrojo plano projekte numatyta, kad pagrindinės mokyklos, kuriose dėl mažo mokinių skaičiaus nebevykdoma pagrindinio ugdymo programos II dalis (nėra 9-10 klasių), o kitos klasės jungtinės, reorganizuojamos pertvarkant jas į didesnių mokyklų skyrius. Vadovaujantis šia nuostata,  iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. į Sasnavos pagrindinės mokyklos skyrių bus planuojama pertvarkyti Lygumų pagrindinę mokyklą.

Bendrajame plane prognozuojamą, kad 2013 m. Gudelių pagrindinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus  nekomplektuos devintų klasių, o iki  2014 m. rugpjūčio 31 d. bus reorganizuota į Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos pagrindinio ugdymo skyrių. Panaši perspektyva numatyta ir Igliškėlių bei Šunskų pagrindinėms mokykloms: šios mokyklos devintų neformuos ir bus pradėtos pertvarkyti  į Igliaukos A.Matučio vidurinės ir Mokolų pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo skyrius nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Bus ruošiami sprendimų projektai Iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutraukti Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos Valavičių pradinio ugdymo skyriaus (jame mokosi 7 trečios ir ketvirtos klasių mokiniai) veiklą ir ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos Baraginės pagrindinio ugdymo skyriaus (jame 2011-2012 m.m. mokosi 14  2-4 ir  7-8  klasių mokinių veiklą). Padovinio pagrindinės mokyklos Daukšių pagrindinio ugdymo skyrių iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. bus pertvarkytas į pradinio ugdymo skyrių, o iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. ugdymas šiame skyriuje bus nutrauktas.

Pokyčių šį sykį sulauks ir mokyklos darželiai. Statistiniai duomenys rodo, kad artimiausiais metais padaugės vaikų, kuriuos tėvai norės ugdyti lopšelio ir darželio grupėse. Sveikatos priežiūros specialistai jau dabar įspėja, kad daugelyje lopšelių-darželių  ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ugdymo grupės perpildytos, netenkinami visų, norinčių leisti vaikus į lopšelio grupes prašymai. Dėl šių priežasčių mokyklose darželiuose mažės pradinių klasių: Degučių mokykla-darželis nuo 2013 m. bus pradėtas pertvarkyti į lopšelį darželį neorganizuojant priėmimo į pirmas klases; mokykla-darželis į lopšelį darželį bus pertvarkytas ne vėliau, kaip iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. (šios įstaigos lavinamosios klasės mokiniai bus ugdomi ,,Žiburėlio“ mokykloje daugiafunkciniame centre (taip nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. planuojama pavadinti mokyklą-darželį ,,Žiburėlis). Mokykloje-darželyje ,,Želmenėliai“ pradinių klasių komplektų skaičius bus mažinamas nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos, – čia bus komplektuojama po vieną 1-4 klasių komplektą.

Bendrajame plane numatyta, kad ,,Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir Suaugusiųjų mokymo centre bus sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu. Ši naujovė orientuota į neilgam iš Lietuvos išvykusius mokinius. Jaunimo mokykloje, dalyvaujančioje Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte ,,Jaunimo mokyklų aplinkos atnaujinimas“  nuo 2013 m. rugsėjo planuojama pradėti įgyvendinti naujas ikiprofesinio mokymo programas.

Bendrajame plane numatyta, kad 2012-2015 metais daugiausia pokyčių vyks mokyklose, kurias pokyčiai aplenkė 2005-2011 metais. Marijampolės miesto keturmetėse gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose iki 2016 metų pokyčių nenumatoma. Suprantama, jei kurios nors pagrindinės mokyklos bendruomenė iki to laiko nuspręs tapti progimnazija, tokiai iniciatyvai jokių kliūčių nebus.

Siekiant įvertinti visus švietimo sistemoje vykstančius pokyčius ir pasikeitus švietimo veiklą reglamentuojantiems dokumentams, bus vykdomas Bendrojo plano vertinimas ir priemonių plano tikslinimas.

Visas Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metais bendrojo plano projektas skelbiamas Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje http://www.marijampole.lt

Bendrojo plano projekto svarstymai vadovaujantis Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos apraše, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-1212 (Žin., 2011, Nr.87-4188), numatyta tvarka vyks visose Marijampolės savivaldybės pavaldumo bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastabų ir siūlymų dėl plano projekto laukiame iki 2012 m. sausio 10 dienos. Rūpimais klausimais prašome rašyti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui (J.Basanavičiaus a.1, Marijampolė) arba Švietimo skyriaus vedėjui  el. pašto adresu dilys@marijampole.lt  .

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus vedėjas Vygantas Dilys

 

 

 

 

admin

b74n8b73685b86v7 / 45g42dd8854sd4f454f2f54 -45664255

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *