STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje

STEAM ugdymo veiksmų planas mokykloje

 Bendrasis tikslas: puoselėti STE(A)M mokslams palankią mokyklos kultūrą.

Tikslai:

1.Gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje, padėti mokiniams suprasti, kam rei­kalingi STE(A)M mokslai.

  1. Plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas.
  2. Skatinti visuomenės švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis.
  3. Įsijungti į tarptautinį STEAM tinklą ir tapti STEAM mokykla.

Uždaviniai tikslams įgyvendinti:

  1. Gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje: 1.1. modernizuoti ugdymo turinį; 1.2. užtikrinti STEAM ugdymui reikalingos mokymosi aplinkos formavimą; 1.3. įsitraukti į nacionalinį STEAM mokyklų tinklą; 1.4. skatinti iniciatyvas bendradarbiaujant su socialiniais, verslo partneriais, neformaliojo švietimo įstaigomis; 1.5. siūlyti įvairesnes neformaliojo švietimo programas, dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, susijusius su STEAM ugdymu.
  2. Plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas: 2.1. tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM srityje; 2.2. pasinaudoti įvairiomis kvalifikacijos tobulinimo renginių formomis; 2.3. analizuoti kvalifikacijos tobulinimo įtaką mokinių pasiekimams.
  3. Skatinti visuomenės švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis: 3.1. plėtoti interaktyvias edukacines erdves; 3.2. įvairiomis priemonėmis informuoti mokyklos bendruomenę apie aktualijas, pasiekimus STEAM srityse; 3.3. skatinti bendradarbiavimą, organizuojant kultūrinius ir edukacinius renginius.